style=3D"text-align:=20justify;">Ksi=C4=85=C5=BCk=C4=99=20=E2=80=9EPo=C5=BC=
eracze=20Danych=E2=80=9D=20powinien=20przeczyta=C4=87=20ka=C5=BCdy=20=
posiadacz=20telefonu=20kom=C3=B3rkowego,=20u=C5=BCytkownik=20portalu=20=
spo=C5=82eczno=C5=9Bciowego=20czy=20zwolennik=20p=C5=82atno=C5=9Bci=20=
bezgot=C3=B3wkowych.=20Zdaniem=20autor=C3=B3w=20publikacji=20informacje=20=
generowane=20w=20zwi=C4=85zku=20z=20wykonywaniem=20powy=C5=BCszych=20=
czynno=C5=9Bci,=20tak=20jak=20pozosta=C5=82e=20typy=20naszej=20cyfrowej=20=
aktywno=C5=9Bci,=20staj=C4=85=20si=C4=99=20towarem,=20kt=C3=B3rego=20=
warto=C5=9B=C4=87=20ro=C5=9Bnie=20wraz=20ze=20zwi=C4=99kszeniem=20naszej=20=
integracji=20z=20cyfrowym=20obiegiem=20informacji.

=0D=0A style=3D"text-align:=20justify;">Autorzy=20=E2=80=9EPo=C5=BCeraczy=20=
Danych=E2=80=9D=20wydaj=C4=85=20si=C4=99=C2=A0rozwija=C4=87=20tez=C4=99=20=
Juana=20Enriqueza,=20kt=C3=B3ry=20 online=20life,=20permanent=20as=20a=20tattoo"=20=
href=3D"http://www.youtube.com/watch?v=3DFu1C-oBdsMM"=20=
target=3D"_blank">w=20jednym=20z=20wyst=C4=85pie=C5=84=20TED=20=
przekonuje,=20=C5=BCe=20cyfrowa=20to=C5=BCsamo=C5=9B=C4=87=20jest=20=
r=C3=B3wnie=20trwa=C5=82a=20jak=20tatua=C5=BC.=20Taki=20=E2=80=9Ecyfrowy=20=
tatua=C5=BC=E2=80=9D=20sk=C5=82ada=20si=C4=99=C2=A0z=20historii=20=
aktywno=C5=9Bci=20internetowej=20i=20transakcji=20bankowo=C5=9Bci=20=
elektronicznej,=20z=20unikalnych=20cech=20biometrycznych=20=
(magazynowanych=20i=20przetwarzanych=20cyfrowo=20=E2=80=93=20odciski=20=
palc=C3=B3w,=20DNA,=20etc.)=20oraz=20z=20zachowa=C5=84=20w=20=C5=9Bwiecie=20=
fizycznym,=20kt=C3=B3rym=20towarzysz=C4=85=20urz=C4=85dzenia=20=
(telefony,=20tablety,=20komputery,=20wearable=20computing=20etc.).

=0D=
=0A href=3D"http://czlowiekitechnologie.com/wp-content/uploads/2013/12/pozerac=
ze-danych.jpg"> title=3D"Po=C5=BCeracze=20Danych"=20=
src=3D"http://czlowiekitechnologie.com/wp-content/uploads/2013/12/pozeracz=
e-danych.jpg"=20alt=3D""=20width=3D"600"=20height=3D"600"=20/>=0D=0A=0D=
=0A=0D=0A Kurz=20i=20=
Riegner=20przekonuj=C4=85,=20=C5=BCe=20walut=C4=85=20ery=20cyfrowej=20=
jest=20informacja,=20dlatego=20w=C5=82a=C5=9Bnie=20podmiotom,=20kt=C3=B3re=
=20oferuj=C4=85=20pozornie=20darmowe=20us=C5=82ugi=20(konta=20pocztowe,=20=
miejsce=20w=20chmurze,=20mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87=20za=C5=82o=C5=BCenia=20=
profilu),=20p=C5=82acimy=20danymi=20czyli=20informacjami=20na=20sw=C3=B3j=20=
temat.=20T=C4=99=20walut=C4=99=20mog=C4=85=20one=20dowolnie=20=
przetwarza=C4=87=20i=20udost=C4=99pnia=C4=87=20innym=20podmiotom=20=
prywatnym=20lub=20agencjom=20rz=C4=85dowym.=20Warto=20przypomnie=C4=87,=20=
=C5=BCe=20informacja=20w=20formie=20cyfrowej=20nie=20ulega=20=
degradacji=C2=A0=20=E2=80=93=20Internet=20nie=20zapomina=20=E2=80=93=20=
cyfrowe=20dane=20mo=C5=BCna=20magazynowa=C4=87,=20dowolnie=20=
przetwarza=C4=87=20oraz=20analizowa=C4=87=20i=20powi=C4=85za=C4=87=20=
przy=20pomocy=20coraz=20doskonalszych=20algorytm=C3=B3w.=20Wynik=C3=B3w=20=
tych=20operacji=20nie=20jeste=C5=9Bmy=20w=20stanie=20przewidzie=C4=87,=20=
poniewa=C5=BC=20z=20naszej=20perspektywy=20udost=C4=99pniamy=20=
szcz=C4=85tkowe=20informacje=20w=20wielu=20pozornie=20niezwi=C4=85zanych=20=
ze=20sob=C4=85=20=E2=80=9Emiejscach=E2=80=9D=20w=20sieci.

=0D=0A style=3D"text-align:=20justify;">Autorzy=20b=C4=99d=C4=85cy=20=
specjalistami=20w=20zakresie=20bezpiecze=C5=84stwo=20internetowego=20=
podaj=C4=85=20liczne=20przyk=C5=82ady=20tego,=20jak=20dzi=C4=99ki=20=
=C5=9Bledzeniu=20cyfrowej=20aktywno=C5=9Bci=20u=C5=BCytkownika=20w=20=
us=C5=82ugach=20sieciowych,=20a=20tak=C5=BCe=20w=20=C5=9Bwiecie=20=
fizycznym=20(geolokalizacja),=20mo=C5=BCna=20opracowa=C4=87=20jego=20=
dok=C5=82adny=20profil=20osobowo=C5=9Bciowy=20i=20wzorce=20zachowa=C5=84.=20=
Informacje=20te=20mog=C4=85=20by=C4=87=20podstaw=C4=85=20do=20skutecznej=20=
manipulacji=20tak=C4=85=20osob=C4=85=20(targetowane=20reklamy,=20=
generuj=C4=85ce=20potrzeby,=20kt=C3=B3rym=20trudno=20si=C4=99=C2=A0oprze=C4=
=87,=20oferty=20finansowe=20i=20ubezpieczeniowe=20uzale=C5=BCnione=20od=20=
stanu=20zdrowia).=20W=20d=C5=82u=C5=BCszej=20perspektywie=20zebrane=20=
informacje=20mog=C4=85=20wp=C5=82ywa=C4=87=20na=20status=20spo=C5=82eczny=20=
u=C5=BCytkownika=20i=20rozw=C3=B3j=20jego=20kariery=20zawodowej=20=
(uzale=C5=BCnione=20od=20pogl=C4=85d=C3=B3w=20politycznych,=20=
preferencji=20seksualnych,=20form=20sp=C4=99dzania=20wolnego=20czasu=20=
czy=20przekona=C5=84=20religijnych).=20Autorzy=20podaj=C4=85,=20=C5=BCe=20=
obecnie=20profil=20aktywnego=20u=C5=BCytkownika=20portalu=20=
spo=C5=82eczno=C5=9Bciowego=20na=20rynku=20=E2=80=9Esupermarket=C3=B3w=20=
danych=E2=80=9D=20jest=20wart=2045=20dolar=C3=B3w.=20Je=C5=9Bli=20=
zastanowimy=20si=C4=99=20nad=20wykorzystaniem=20tego=20typu=20=
wra=C5=BCliwych=20danych=20w=20kontek=C5=9Bcie=20politycznym,=20czy=20=
te=C5=BC=20w=20celu=20spo=C5=82ecznego=20zdyskredytowania=20danej=20=
osoby,=20konsekwencje=20=E2=80=9Epo=C5=BCerania=20danych=E2=80=9D=20=
staj=C4=85=20si=C4=99=20bardzo=20powa=C5=BCne.

=0D=0A=0D=0A=

=0D=0A Obraz=20=
osobowo=C5=9Bci=20cz=C5=82owieka=20wylicza=20si=C4=99=20matematycznie=20=
przy=20u=C5=BCyciu=20wielu=20parametr=C3=B3w.=20Powstaje=20cyfrowy=20=
cie=C5=84,=20kt=C3=B3ry=20dla=20wielu=20podmiot=C3=B3w=20ma=20ogromne=20=
znaczenie.=20(…)=C2=A0 'Bitstream=20Charter',=20serif;=20font-style:=20italic;">Okazuje=20si=C4=99=
=20na=20przyk=C5=82ad,=20=C5=BCe=20bezdzietni=20kierowcy=20Porsche=20=
lubi=C4=85=20szarlotk=C4=99,=20a=20urlop=20sp=C4=99dzaj=C4=85=20=
najch=C4=99tniej=20na=20Florydzie=20lub=20Alasce.=20(…)=20Dlatego=20=
np.=20nie=20wszystkim=20klientom=20oferuje=20si=C4=99=C2=A0t=C4=99=20=
sam=C4=85=20cen=C4=99=20produktu.

=0D=0A

=0D=0A style=3D"text-align:=20justify;">Niew=C4=85tpliw=C4=85=20warto=C5=9Bci=C4=85=
=20ksi=C4=85=C5=BCki=20jest=20jej=20komponent=20beletrystyczny.=20=
Autorzy=20wplataj=C4=85=20w=20sw=C3=B3j=20wyw=C3=B3d=20trzy=20historie,=20=
kt=C3=B3re=20maj=C4=85=C2=A0ilustrowa=C4=87=20spo=C5=82eczne=20=
konsekwencje=20istnienia=20obecnych=20oraz=20prawdopodobnych=20=
przysz=C5=82ych=20praktyk=20przechwytywania=20i=20przetwarzania=20=
danych.=20Pierwsza=20z=20nich=20dotyczy=20rozwoju=20i=20wrogiego=20=
przej=C4=99cia=20start-upa=20dysponuj=C4=85cego=20baz=C4=85=20danych,=20=
zawieraj=C4=85c=C4=85=20wra=C5=BCliwe=20informacje=20na=20temat=20kilka=20=
milion=C3=B3w=20u=C5=BCytkownik=C3=B3w.=20R=C3=B3wnie=20ciekawa,=20co=20=
niepokoj=C4=85ca=20jest=20wizja=20=C5=BCycia=20pracownika=20korporacji=20=
prawniczej=20w=202021=20r.=20przy=20za=C5=82o=C5=BCeniu,=20=C5=BCe=20=
obecne=20trendy=20=E2=80=9Epo=C5=BCerania=E2=80=9D=20danych=20nie=20=
ulegn=C4=85=20zmianie.

=0D=0A justify;">Ksi=C4=85=C5=BCka=20mo=C5=BCe=20wydawa=C4=87=20si=C4=99=20=
nieco=20apokaliptyczna,=20a=20samo=20jej=20przes=C5=82anie=20mo=C5=BCe=20=
zosta=C4=87=20odebrane=20jako=20przerysowane.=20Niemniej=20jednak=20nie=20=
powinni=C5=9Bmy=20jej=20ignorowa=C4=87=20=E2=80=93=20na=20przestrzeni=20=
najbli=C5=BCszej=20dekady=20skrystalizuj=C4=85=20si=C4=99=20normy=20=
spo=C5=82eczne=20i=20prawne,=20zwi=C4=85zane=20z=20kreowaniem=20oraz=20=
zarz=C4=85dzaniem=20nasz=C4=85=20(cyfrow=C4=85)=20to=C5=BCsamo=C5=9Bci=C4=85=
.=20Ich=20kszta=C5=82t=20zale=C5=BCe=C4=87=20b=C4=99dzie=20od=20=
stanowiska=20opinii=20publicznej.

=0D=0A justify;">Lektura=20ksi=C4=85=C5=BCki=20pozwoli=C5=82a=20na=20=
zwerbalizowanie=20przeczucia,=20kt=C3=B3re=20od=20dawna=20kie=C5=82kowa=C5=
=82o=20w=20mojej=20g=C5=82owie=20=E2=80=93=20Internet=20przesta=C5=82=20=
by=C4=87=20egalitarn=C4=85=20przestrzeni=C4=85=20wymiany=20informacji,=20=
gdzie=20ka=C5=BCdy=20dysponuje=20tak=C4=85=C2=A0sam=C4=85=20w=C5=82adz=C4=85=
=20i=20potencja=C5=82em.=20W=20po=C5=82=C4=85czeniu=20z=20nowymi=20=
typami=20urz=C4=85dze=C5=84,=20zapewniaj=C4=85cymi=20sta=C5=82y=20=
dost=C4=99p=20do=20sieci=20(a=20wi=C4=99c=20tak=C5=BCe=20sta=C5=82e=20=
=C5=9Bledzenie=20naszych=20poczyna=C5=84=20internetowych=20w=20=
po=C5=82=C4=85czeniu=20z=20fizyczn=C4=85=20lokalizacj=C4=85)=20sta=C5=82=20=
si=C4=99=C2=A0on=20przestrzeni=C4=85,=20kt=C3=B3re=20wyposa=C5=BCy=C5=82a=20=
nas=20w=20nowe=20typy=20=E2=80=9Ewolno=C5=9Bci=E2=80=9D=20i=20=
=E2=80=9Eswob=C3=B3d=E2=80=9D=20oraz=20wnios=C5=82a=20do=20naszego=20=
=C5=BCycia=20nowe=20typy=20zagro=C5=BCe=C5=84.=20Funkcjonujemy=20obecnie=20=
w=20ramach=20struktur=20stworzonych=20przez=20wielkich=20graczy=20Doliny=20=
Krzemowej,=20zarabiaj=C4=85cych=20na=20ka=C5=BCdym=20naszym=20=
klikni=C4=99ciu,=20kt=C3=B3rego=20parametry=20zostaj=C4=85=20na=20zawsze=20=
zapisane=20w=20archiwach=20i=20w=20po=C5=82=C4=85czeniu=20z=20tysi=C4=85ca=
mi=20innych,=20mog=C4=85=20w=20przysz=C5=82o=C5=9Bci=20pos=C5=82u=C5=BCy=C4=
=87=20celom,=20kt=C3=B3re=20trudno=20sobie=20dzi=C5=9B=20wyobrazi=C4=87.=20=
Warto=20wi=C4=99c=20ostro=C5=BCnie=20podchodzi=C4=87=20do=20ideologii=20=
=E2=80=9Eko=C5=84ca=20prywatno=C5=9Bci=E2=80=9D,=20nastania=20=E2=80=9Eery=
=20postprywatno=C5=9Bci=E2=80=9D=20i=20=E2=80=9Epowszechnego=20dost=C4=99p=
u=20do=20informacji=E2=80=9D,=20g=C5=82oszonych=20oraz=20wspieranych=20=
przez=20korporacje,=20kt=C3=B3rych=20modele=20biznesowe=20oparte=20s=C4=85=
=20na=20przetwarzaniu=20danych.=20W=20kontek=C5=9Bcie=20ostatnich=20=
informacji=20dotycz=C4=85cych=20dzia=C5=82a=C5=84=20NSA,=20nie=20m=C3=B3wi=
my=20tu=20jedynie=20o=20dzia=C5=82alno=C5=9Bci=20podmiot=C3=B3w=20=
prywatnych,=20ale=20tak=C5=BCe=20struktur=20pa=C5=84stwowych.

=0D=0A=0D=
=0A

=0D=0A =E2=80=9EKto=C5=
=9B,=20kto=20znajdzie=20si=C4=99=C2=A0w=20centrum=20zainteresowania,=20=
musi=20liczy=C4=87=20si=C4=99=20z=20tym,=20=C5=BCe=20wszystkie=20=
informacje=20pochodz=C4=85ce=20z=20jego=20cyfrowych=20to=C5=BCsamo=C5=9Bci=
=20zostan=C4=85=20skonsolidowane,=20a=20jego=20=C5=BCycie=20kompletnie=20=
prze=C5=9Bwietlone.=20Karty=20rabatowe=20i=20kredytowe,=20operacje=20na=20=
kontach,=20rozmowy=20telefoniczne,=20profile=20na=20Facebooku,=20=
e-maile,=20bilety=20kolejowe,=20wynajem=20samochodu,=20informacje=20=
dotycz=C4=85ce=20podr=C3=B3=C5=BCy=20samolotem=20=E2=80=93=20wszystko=20=
mo=C5=BCna=20zebra=C4=87=20i=20w=20ca=C5=82o=C5=9B=C4=87=20i=20stworzy=C4=87=
=20kompletny=20cyfrowy=20obraz=20=C5=BCycia=20cz=C5=82owieka.

=0D=0A=

=0D=0A =0D=0A center;">Po=C5=BCeracze=20danych

=0D=0A style=3D"text-align:=20center;">CONSTANZE=20KURZ,=20=
FRANK=20RIEGER

=0D=0A center;">Muza,=20Warszawa=202013.=C2=A0

=0D=0A style=3D"text-align:=20center;">Cena=20zach=C4=99ca!=20=E2=80=93=20=
29.99=20z=C5=82

=0D=0A center;"> href=3D"http://muza.com.pl/literatura/1505-pozeracze-danych-9788377584804.=
html">http://muza.com.pl/literatura/1505-pozeracze-danych-9788377584804.ht=
ml=C2=A0

=0D=0A center;">Dzi=C4=99kuj=C4=99=20wydawnictwu=20MUZA=20za=20udost=C4=99pnienie=
=20egzemplarza=20recenzenckiego.

=0D=0A center;">***

=0D=0ANotki=20poruszaj=C4=85ce=20podobn=C4=85=20=
tematyk=C4=99:=0D=0A=0D=0A s=C5=82=C3=B3w=20o=20tym,=20=C5=BCe=20dzi=C4=99ki=20personalizacji=20=
internetu=20wiemy=20coraz=20mniej"=20=
href=3D"http://czlowiekitechnologie.com/filter-bubble-kilka-slow-o-tym-ze-=
dzieki-personalizacji-internetu-wiemy-coraz-mniej/"=20=
target=3D"_blank">Filter=20bubble.=20Kilka=20s=C5=82=C3=B3w=20o=20tym,=20=
=C5=BCe=20dzi=C4=99ki=20personalizacji=20internetu=20wiemy=20coraz=20=
mniej=0D=0A=0D=0A w=20o=20tym,=20=C5=BCe=20dzi=C4=99ki=20personalizacji=20internetu=20=
wiemy=20coraz=20mniej"=20=
href=3D"http://czlowiekitechnologie.com/filter-bubble-kilka-slow-o-tym-ze-=
dzieki-personalizacji-internetu-wiemy-coraz-mniej/"=20=
target=3D"_blank">340=20milion=C3=B3w=20Tweet=C3=B3w=20dziennie,=20ponad=20=
milion=20ksi=C4=85=C5=BCek=20w=20Kindle=20Store.=20Wymiary=20wiedzy=20w=20=
nowych=20technologiach=C2=A0=0D=0A=0D=0A Assange=20i=20(jego)=20wolno=C5=9B=C4=87=20w=20cyfrowym=20=C5=9Bwiecie"=20=
href=3D"http://czlowiekitechnologie.com/julian-assange-i-jego-wolnosc-w-cy=
frowym-swiecie/"=20target=3D"_blank">Julian=20Assange=20i=20(jego)=20=
wolno=C5=9B=C4=87=20w=20cyfrowym=20=C5=9Bwiecie

Udostępnij!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Również może Ci się spodobać...

Liczba odpowiedzi: 2

  1. bardzo=20podstawowa,=20je=C5=9Bli=20=
    kto=C5=9B=20si=C4=99=20troch=C4=99=20interesuje=20prywatno=C5=9Bci=C4=85,=20=
    ale=20kupi=C5=82em=20kilka=20na=20prezenty=20przyda=C5=82yby=20si=C4=99=20=
    jej=20lepsze=20przypisy=20od=20t=C5=82umacza=20z=20aktualizacjami=20=
    fakt=C3=B3w=20od=20oryginalnego=20wydania.

Dodaj komentarz